Wywóz chemikaliów - nowe przepisy w zakresie przewozów

Na początku grudnia 2015, ukazało się nowe rozporządzenie delegowane Komisji. Celem jest zmiana załącznika „I” do rozporządzenia dotyczącego przewozu oraz wywozu niebezpiecznych chemikaliów nr 649/2012.

Jednocześnie w zakresie części 1 dodano między innymi następujące substancje:

- 1,1-dichloroeten – numer CAS – 75-35-4,

- 1,1,2-trichloroetan – numer CAS – 79-00-5,

- 1,1,2,2-tetrachloretan – numer CAS – 79-34-5,

- Tlenek fenbutacyny – numer CAS – 13356-08-6,

- Pentachloretan – numer CAS – 76-01-7,

- Trichlorobenzen – numer CAS – 120-82-1.

 

Zmiany objęły również część 2, do której dodano substancję:

- Tlenek fenbutacyjny – numer CAS – 13356-08-6.

 

Dodatek tlenku fenbutylocyny wynika z zakazu jej stosowania w pestycydach /wynika z rozporządzenia nr 1107/2009/. Z kolei substancje 1,1-dichloroeten, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, związki dibutylocyny, związki dioktylocyny, związki ołowiu, pentachloroetan, trichlorobenzen – objęły zostały surowo ograniczenia, obowiązujące w rozporządzeniu REACH – 1907/2006.

 

Umieszczenie endosulfanu w 1 części załącznika V rozporządzenia – UE – 649/2012, skutkuje wykreśleniem tej substancji z części 1 załącznika I wspomnianego rozporządzenia.

Eter przemysłowy pentabromodifenylu, jak również eter tetrabromodifenylu – CAS 40088-47-9 i eter pentabromodifenylu – CAS 3534-81-9 i inne, zostały objęte procedurą PIC. Tym samym zostały włączone do załącznika III konwencji rotterdamskiej. Tym samym wymagały dodania do wykazu zamieszczonego w 3 części załącznika – I rozporządzenia – UE – 649/2012.