Witamina D3 - publiczne konsultacje ECHA

Do 7 marca 2016 roku potrwają konsultacje społeczne rozpoczęte 22 stycznie 2016 roku, dotyczące klasyfikacji witaminy D3 /CAS 67-97-0/.

W całej Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikacje zharmonizowaną, w celu zapewniania stosownego zarządzania ryzykiem. Może mieć to jednak miejsce w wyjątkowych sytuacjach:

- dana substancja działa w sposób rakotwórczy, toksyczny na rozrodczość, bądź uczulająco na drogi oddechowe. Może też działać mutagenicznie,

- dana substancja jest substancją czynną w produktach uznawanych za biobójcze, bądź też w produktach ochrony roślin,

- unijny poziom klasyfikacji, uzasadniony jest ze względu na szczególne przesłanki zastosowania danej substancji.

Zarówno państwa członkowskie, jak i importerzy, producenci oraz dalsi użytkownicy mogą składać stosowne wnioski, dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji, oznakowania substancji w całej Unii Europejskiej. Taki zamiar, w zakresie przygotowania wniosku o zharmonizowaną klasyfikację, oznakowanie jest za każdym razem podawany do wiadomości publicznej. Odbywa się to w rejestrze planowanych substancji, celem umożliwienia innym zainteresowanym stronom przygotowania swojego wkładu w tak rozpoczęty proces.

Jeżeli chodzi o dokumentację, powinna ona obejmować informacje związane z tematem produkcji, zastosowań substancji, jak i z kwestią wiążących się z nimi zagrożeń. Sprawozdanie powinno zawierać informacje pozwalające na dokonanie niezależnej oceny zagrożeń (fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych).

ECHA, po otrzymaniu wniosku przez okres 45 dni dokonuje konsultacji. Po jej zakończeniu uzyskane uwagi, zostają przekazane podmiotowi, składającemu wniosek, który może przedstawić własne stanowisko wobec uwag. Następnie całość trafia do Komitetu Europejskiej Agencji Chemikaliów ds. Oceny Ryzyka – RAC.

Składający się z ekspertów państw członkowskich Komitet, wyda naukową opinię dotyczącą wniosku. ECHA te opinię z kolei przekazuje Komisji Europejskiej, która wspierana przez Komitet regulacyjny - REACH, podejmuje decyzję odnoszącą się do wnioskowanej klasyfikacji oraz oznakowania w zakresie danej substancji.