Dokumenty w brany chemicznej - klasyfikacja i charakterystyka

Branża chemiczna z racji swojego specyficznego charakteru w dużym stopniu jest regulowana przez obowiązujące dziś przepisy oraz rozporządzenia. Mają one zarówno charakter krajowy, jak również międzynarodowy. Jest to często spowodowane dbałością o dobro i bezpieczeństwo człowieka, jak również środowiska naturalnego. W tym względzie należy zauważyć jak wa

Czytaj więcej

REACH - rozporządzenie dotyczące kadmu w farbach

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 17 lutego 2016 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji – UE, 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 roku, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia – WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH, które

Czytaj więcej

Witamina D3 - publiczne konsultacje ECHA

Do 7 marca 2016 roku potrwają konsultacje społeczne rozpoczęte 22 stycznie 2016 roku, dotyczące klasyfikacji witaminy D3 /CAS 67-97-0/.

W całej Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikacje zharmonizowaną, w celu zapewniania stosownego zarządzania ryzykiem. Może mieć to jednak miejsce w wyjątkowych sytuacjach:

- dana substancja działa w sposób

Czytaj więcej

Konsultacje publiczne

Dla 27 wniosków ECHA rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie udzielania zezwoleń zawierających 39 zastosowań poniższych substancji:

- związki chromu (VI) – stosowane w powierzchownej obróbce metali, układach chłodzenia, produkcji barwionej stali nierdzewnej oraz produkcji chloranu sodu i chlorynu potasu,

- 1,2 dichloroetan /CAS 107-06-2/ &nda

Czytaj więcej