REACH - rozporządzenie dotyczące kadmu w farbach

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 17 lutego 2016 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji – UE, 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 roku, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia – WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH, które odnoszą się do kadmu.

Ty samym kadm oraz jego związki, nie mogą być stosowane, ani również wprowadzane do obrotu w przypadku farb objętych kodami:

- 3208 – farby i pokosty – włączając emalie oraz lakiery – bazujące na polimerach syntetycznych, jak i chemicznie modyfikowanych naturalnych rozproszonych bądź też rozpuszczonych w środowisku, które jest niewodne,

- 3209 – farby i pokosty – włączając emalie oraz lakiery – które bazują na syntetycznych bądź naturalnych polimerach, które są modyfikowane chemicznie, rozproszone bądź rozpuszczone w wodnym środowisku, w przypadku kiedy stężenie (określane jako kadm metaliczny) jest równe 0,01% masy bądź też jest wyższe.

W przypadku farb o kodach 3208 oraz 3209, w których cynk jest zawarty w ponad 10% masy danej farby, stężenie omawianego kadmu (występującego jako kadm metaliczny), nie może być równe 0,1% masy bądź wyższe.

Dodatkowo wyroby, które są malowane, nie są wprowadzane do obrotu w sytuacji, kiedy stężenie kadmu (kadmu metalicznego) jest równe 0,1% masy farby na danym wyrobie malowanym bądź też wyższe.

Prace, dotyczące omawianego kadmu rozpoczęły się w 2012 roku w listopadzie. Komisja zwróciła się wówczas do Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie stosownej dokumentacji, która jest zgodna z załącznikiem XV, celem rozszerzenia obowiązującego ograniczenia, odnoszącego się do obrotu farbami zawierającymi kadm w stężeniu przewyższającym określonych przepisami. W 2014 roku – wrzesień – Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji (RAC) na drodze konsensusu przyjął opinię, która stwierdzała, że zmiana ułatwi lepsze egzekwowanie przepisów. Jednocześnie stwierdzono, że nie jest konieczne dodatkowe przeprowadzanie ocen ryzyka, które wynikają z zawartości kadmu w farbach.

Również w 2014 roku – listopad – Komisja ds. Analiz Społeczno – Ekonomicznych Agencji (SEAC), przyjęła, również na zasadzie konsensusu opinię stwierdzającą, że zaproponowana zmiana, dotycząca ograniczenia jest proporcjonalna. Argumentując to stanowisko, stwierdzono, że nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów przestrzegania obowiązujących przepisów dla producentów, konsumentów oraz importerów, ale poprawiłyby proces egzekwowania ograniczenia.

Jako podstawę tej decyzji wskazano to, iż organom wykonawczym łatwiej jest kontrolować oraz monitorować wprowadzanie do obrotu niż samo stosowanie. Dodatkowo wprowadzając limit w zakresie stężenia, zauważono, że ilość kadmu, która jest niezamierzona w farbach jako zanieczyszczenie (poniżej określonego poziomu), nie będzie stanowiła podstaw do naruszania ograniczenia.