ODPADY - podsumowanie

Od uchwalenia ustawy dotyczącej gospodarki odpadami i opakowaniami mijają już 2 lata. Wprowadziła ona szereg zmian w przepisach między innymi w zakresie uszczelnienia systemu w zakresie odzysku oraz recyklingu. Ciekawą zmianą jest między innymi zniesienie (od nowego roku) obowiązku dotyczącego nakładania kaucji na opakowania po niebezpiecznych środkach. Art. 10, wspomnianej ustawy, związany jest z obowiązkiem nakładania na kaucji oraz odbioru pustych opakowań i przestał obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. W zastępstwie, wprowadzający zostali zobowiązani do zbierania pustych opakowań po takich produktach i zapewniania ich odzysku/recyklingu. Wszystko to sprawiło, że pojawiło się wiele niejasności w zakresie zbierania i wykonywania poszczególnych czynności.

Rozwiązaniem tego problemu stało się rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 roku dotyczące minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu w zakresie opakowań. W 2014 roku wstępnie wymagano około 5% odzysku takich opakowań. Kolejne lata powinny podnosić stopniowo taki odzysk.

Od momentu wprowadzenia nowej ustawy, powstały określone porozumienia, które sprawnie realizują założenia wynikające z przepisów. Sprawna realizacja wszystkich obowiązków wymagała odpowiednich rozporządzeń głównie z zakresu poziomu odzysku oraz recyklingu. Tym samym ich poziom oraz charakter powinny systematycznie wzrastać każdego roku.